نام کتاب: شهید باهنر (مبارزات، مواضع و دیدگاه ها)

تالیف: نعمتی زرگران، مرتضی

معرفی کوتاه: کتاب حاضر زندگی دانشمند شهید دکتر محمدجواد باهنر را مورد کنکاش و ارزیابی قرار داده است

منبع: مرکز اسناد انقلاب اسلامی , (شکوه بهمن)


جمعه هجدهم 11 1387
X